Powrót do listy szkoleń

Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
Program studiów (podział na moduły)

Moduł 1 – Rachunkowość finansowa – 36 godzin

 • Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych- zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych
 • Majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego pochodzenia
 • Konta bilansowe i pozabilansowe
 • Konta wynikowe- pojęcie przychodów i kosztów oraz ich klasyfikacje
 • Ustalanie i podział wyniku finansowego
 • Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 • Sprawozdawczość finansowa - Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 • Zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego


Moduł 2 – Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie - 20 godzin

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa handlowego
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Opodatkowanie a wybór formy prawnej lub organizacyjnej działalności gospodarczej.
 • Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa i przekształcenia własnościowe – aspekty prawne


Moduł 3 – Podatki – 30 godzin

 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające. Odpowiedzialność karna skarbowa. Rodzaje sankcji. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe obciążenia


Moduł 4 – Rachunkowość małych firm – 14 godzin

 • Obowiązki podatkowe i ewidencyjne małych firm
 • Karta podatkowa jako najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej
 • Ogólne zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Ustalanie dochodu i podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Uproszczenia podatkowe dla małych podmiotów

Moduł 5 - Systemy informatyczne w rachunkowości. Warsztaty praktyczne z programami finansowo – księgowymi firm: Comarch ERP – Optima; Sage – Symfonia – 40 godzin
 • Ewidencja operacji gospodarczych w systemie finansowo – księgowym na przykładach firm z różnych branż – usługowa, handlowa, produkcyjna.
 • Analiza zapisów na kontach księgowych.
 • Weryfikacja sald w „Zestawieniu obrotów i sald” i ich porównanie z pomocniczymi ewidencjami.
 • Wystawianie wewnętrznych i zewnętrznych dowodów księgowych
 • Ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego- interpretacja różnic.
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie prowadzonych ksiąg.


Moduł 6 – Kadry i płace – 20 godzin

 • Nawiązywanie / rozwiązywanie stosunku pracy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dokumentacja pracownicza
 • Wynagrodzenia
 • Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Rodzicielstwo a uprawnienia pracownicze
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Obowiązki pracodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych
 • Umowy cywilnoprawne


Moduł 7 – Systemy informatyczne przy prowadzeniu kadr i płac. Warsztaty praktyczne z programami firm: Comarch ERP – Optima; Sage – Symfonia; Płatnik – 16 godzin

 • Obsługa modułu Kadry i Płace Comarch ERP Optima; Sage- Symfonia
 • Wprowadzanie kartotek pracowniczych
 • Tworzenie list płac pracowników etatowych, zleceniobiorców i właścicieli
 • Ewidencje czasu pracy
 • Obliczenie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Obliczenie podatku PIT-4


Warsztaty praktyczne z programu Płatnik:
a) Tworzenie deklaracji zgłoszeniowych
b) Tworzenie deklaracji rozliczeniowych
c) Tworzenie zestawów: zestawy wprowadzane a zestawy wysłane
d) Importowanie deklaracji z programów Comarch ERP Optima; Sage- Symfonia
e) Aktualizowanie komponentów programu i danych płatnika.

Forma zaliczenia (4 godz.)

Test semestralny oraz egzamin końcowy w postaci zadania typu case study.

Organizacja zajęć

 • dwa semestry
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin: 190 (w tym seminarium/projekt)


NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

luty 2018 - luty 2019

zjazdy weekendowe

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Kamil Kujawowicz

Michał Sroczyński

Bartosz Sokalszczuk

Jolanta Sawicka

KOSZT UCZESTNICTWA

WPISOWE/OPŁATA REKRUTACYJNA

100 zł

Cena

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłata ratalna
3 600 zł  1 900 zł 500 zł (x 8 m-cy)

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk zniżka 10%.